Algemene Voorwaarden


Artikel 1  – Definities
Artikel 2  – Toepassing Algemene Voorwaarden
Artikel 3  – Informatie & Evaluatie
Artikel 4  – Kennismaking
Artikel 5  – De Overeenkomst
Artikel 6  – Afkoelingsperiode
Artikel 7  – Duur en beëindiging Overeenkomst
Artikel 8  – Zorgplicht van Verus Amor
Artikel 9  – Privacybescherming
Artikel 10 – Betalingsverplichting van de Cliënt(e)
Artikel 11  – Overige verplichtingen van de Cliënt(e)
Artikel 12 – Ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 13 – Klachten

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Relatiebemiddeling: dienstverlening bij relatievorming, gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden.
2. Verus Amor: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent;
3. Cliënt(e): de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen de Cliënt(e) en Verus Amor, in welke vorm dan ook gesloten.
5. Contactmogelijkheid: de door Verus Amor geboden mogelijkheid aan de Cliënt(e) om contact op te nemen met een potentiële partner.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

1. Verus Amor is verplicht deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst met de Cliënt(e) van toepassing te verklaren en deze voor of bij het sluiten ervan aan de Cliënt(e) ter hand te stellen.

2. Verus Amor kan slechts ten voordele van de Cliënt(e) afwijken van deze Voorwaarden.

Artikel 3 – Informatie & Evaluatie

1. Verus Amor verschaft de Cliënt(e) vóór het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over:
a.de door Verus Amor aangeboden vorm(en) van relatiebemiddeling;
b.de duur van de Overeenkomst;
c.de te hanteren werkwijze;
d.het door de Cliënt(e) te betalen tarief.

2. De informatie bedoeld in lid 1 dient de Cliënt(e) een goed beeld te geven van hetgeen hij/zij aan diensten van Verus Amor mag verwachten. Verus Amor evalueert het verloop van de bemiddeling regelmatig met de Cliënt(e).

Artikel 4 – Persoonlijke Kennismaking

Het eerste kennismakingsgesprek tussen Verus Amor en de Cliënt(e) is op een nader te bepalen locatie.

Artikel 5 – De Overeenkomst

De Overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening begint. In een elektronische omgeving is de Overeenkomst pas gesloten wanneer de Cliënt(e) de bevestiging van totstandkoming van de Overeenkomst heeft ontvangen.

Artikel 6 – Afkoelingsperiode

De Cliënt(e) die de Overeenkomst heeft gesloten, heeft het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen kosteloos te annuleren. Deze wettelijke bedenktermijn kan door Verus Amor niet worden uitgesloten.
Indien Verus Amor op verzoek van de Cliënt al tijdens deze bedenktermijn aanvangt met haar werkzaamheden voor de Client, dan kan in geval van annulering door de Client een vergoeding worden gevraagd, mits de Client daarvoor bij de overeenkomst heeft ingestemd.

Artikel 7 – Duur en beëindiging Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd. Indien de Cliënt(e) de Overeenkomst voortijdig opzegt, na de bedenktermijn maar vóór de einddatum van de Overeenkomst, is hij/zij aan de Verus Amor verschuldigd het inschrijfgeld, de administratiekosten en de overige contractueel overeengekomen kosten.

2. De opdracht aan Verus Amor is volbracht (en daarmee is volledige betaling verschuldigd) als de looptijd van de Overeenkomst is verstreken of zodra er in die periode voldoende Contactmogelijkheden zijn geweest.

3. Indien en voor zolang de Cliënt(e) tijdens de looptijd van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via bemiddeling door Verus Amor, deelt hij/zij dat mee aan Verus Amor en zal de bemiddeling door Verus Amor worden opgeschort voor de duur van die relatie. Cliënt(e) kan gedurende die periode geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen en heeft geen recht op terugbetaling van betaalde gelden. De dienstverlening van Verus Amor eindigt in ieder geval met het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Zorgplicht van Verus Amor

Verus Amor verplicht zich ten opzichte van de Cliënt(e) bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed relatiebemiddelingsbureau in acht te nemen. Daartoe:
   1. bedient Verus Amor zich van vakbekwame medewerkers,
   2. hanteert Verus Amor in geval van relatiebemiddeling een passende selectie en biedt het een redelijk aantal Contactmogelijkheden, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van de Cliënt(e) en de bij het intakegesprek verstrekte informatie, de brochures en de opgestelde profielschets.

Artikel 9 – Privacybescherming

1. Verus Amor verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt(e) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en handelt in overeenstemming met de Wet Meldplicht Datalekken.
2. De Cliënt(e) wordt via de privacyverklaring van Verus Amor geïnformeerd over zijn rechten als betrokkene, en Verus Amor staat garant voor het kunnen uitoefenen van alle rechten die de AVG betrokkenen toekent.
3. Verus Amor vernietigt de persoonsgegevens van de Cliënt(e) uiterlijk twee jaar na afloop van de Overeenkomst.
4. Ieder verlies van persoonsgegevens van kandidaten/cliënten van Verus Amor, inclusief het per abuis adresseren van privacygevoelige berichten aan verkeerde afzenders, dient binnen 24 uur na constatering door de Client(e) aan Verus Amor te worden gemeld met het oog op de mogelijke verplichting tot melding van dat privacy incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder.

Artikel 10 – Betalingsverplichting van de Cliënt(e)

1. De Cliënt(e) is verplicht de declaratie(s) van Verus Amor tijdig te betalen.
2. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door Verus Amor te zijn ontvangen op de dag waarop een termijn vervalt.
3. Wanneer geen betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient de Cliënt(e) te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4. Indien de Cliënt(e) niet tijdig betaalt, is hij/zij in verzuim. Verus Amor stuurt de Cliënt(e) na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering, waarin het de Cliënt(e) op zijn/haar verzuim wijst en stelt hij de Cliënt(e) in de gelegenheid binnen 14 dagen alsnog te betalen. In deze brief worden expliciet de gevolgen van niet-betaling vermeld, waaronder de hoogte van de alsdan te vorderen incassokosten conform de Wet Incassokosten.
5. De Cliënt(e) is niet in verzuim voor zover hij/zij aantoont dat hij/zij bevoegd is zijn/haar betaling op te schorten.

Artikel 11 – Overige verplichtingen van de Cliënt(e)

1. De Cliënt(e) verplicht zich tot correct gedrag tegenover Verus Amor en de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Cliënt(e) voorgestelde personen en vrijwaart Verus Amor voor aanspraken die hieruit ontstaan.
2. De Cliënt(e) is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van potentiële partners en vrijwaart Verus Amor voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de Cliënt(e).                                       
3. De Cliënt(e) verbindt zich tot medewerking aan de dienstverlening van Verus Amor. Dit betekent onder meer dat de Cliënt(e), nadat een Contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan als de voorgestelde kandidaat dat ook wil. Daarna laat de Cliënt(e) Verus Amor binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgende Contactmogelijkheid wordt verwacht.

Artikel 12 – Ontbinding van de Overeenkomst

Wanneer een partij de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door Verus Amor van zijn zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de Cliënt(e) van zijn/haar plicht om correct te handelen in de zin van artikel 11.

Artikel 13 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en over de bescherming van persoonsgegevens moeten schriftelijk bij Verus Amor worden ingediend. Verus Amor dient binnen een maand inhoudelijk op de klacht te reageren. Het staat de Client(e) vrij om klachten over privacybescherming ook in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram